Povzetek analize potreb pri projektu DAPPS

Na podlagi analize potreb, ki smo jo izvedli v sedmih državah EU smo pridobili pomembne informacije, na podlagi katerih lahko presodimo pomembnost teme varstva osebnih podatkov in s tem povezano potrebo ciljne skupine.  Odgovore na vprašanja smo pridobili na podlagi spletne ankete (n=878), ki so jo izpolnili starši, stari starši in pedagogi, ki živijo ali delajo z otroci in mladimi od 0 do 18 let. Anketa je bila izvedena s pomočjo sistema »Evasys«. Vprašanja v anketi so bila tako odprtega kot zaprtega tipa in glavni cilj ankete je bila ugotovitev potreb (dostop do medijev, obstoječe znanje in zavest o nevarnostih, potreba po podpori in informiranju).

Analiza odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale pri raziskavi kaže, da ima več kot 70% otrok dostop do pametnega telefona in/ali računalnika ter 50% do tablice. Hkrati kaže analiza vzorca na pomanjkljivo znanje in izraženo potrebo po podpori glede tem, ki so povezane z varstvom osebnih podatkov in varnostjo podatkov.
Rezultati odgovorov iz posameznih držav kažejo podobno sliko. V vseh državah vprašani navajajo, da so soočeni s tematiko varstva osebnih podatkov pri sebi in otrocih. 85% vprašanih je izrazilo pomisleke glede varnosti svojih osebnih podatkov. Največ pomislekov so izrazili nemški anketiranci, 97%, najmanj pa belgijski, 76%.

88% vprašanih je navedlo, da ve, kaj je izjava o varstvu osebnih podatkov, vendar je velikokrat ne preberejo. Največ vprašanih prebere izjavo o varstvu osebnih podatkov, ko gre za spletno bančništvo, najmanj pa pri oblačnih storitvah. Hkrati večina vprašanih navaja, da ne vedo, kaj podjetja delajo z njihovimi osebnimi podatki ali v katere države jih posredujejo. 2/3 vprašanih navaja, da bi na teh področjih želeli dodatne informacije oziroma podporo. Sklepamo lahko torej na nepremišljeno uporabo medijev in pomanjkljivo informiranost.  Vprašani so mnenja, da predstavljajo največjo nevarnost na spletu spletni kriminalci ter podjetja. 50% vprašanih je izrazilo pomisleke glede varnosti njihovih osebnih podatkov pri podjetjih. Pri odprtih vprašanjih so bile dodatno izražene skrbi glede spletnega zalezovanja in povišanja cen zavarovalniških storitev ob dostopu do osebnih podatkov.

Vprašani v vseh državah so navedli, da si želijo več informacij oziroma podporo na vseh področjih (glede na področje od 34 do 67%). Vsak od vprašanih je vsaj na enem področju navedel konkretno potrebo. Teme obsegajo področja od varnega upravljanja z gesli do razkrivanja lastnih osebnih podatkov ali uporabo le-teh s strani podjetij, upravnih organov in privatnih oseb vse do vprašanj, kako javni organi zagotavljajo varnost podatkov državljanov ter v katere države jih posredujejo.

Na podlagi teh ugotovitev lahko izhajamo iz tega, da trenutno obstaja velika potreba s strani staršev, starih staršev in pedagogov na področju informiranja, senzibilizacije in konkretne podpore povezane s tematiko varstva osebnih podatkov na internetu.