Περίληψη της «Ανάλυσης Αναγκών» του προγράμματος DAPPS

Βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 7 χώρες της ΕΕ. Η έρευνα συγκέντρωσε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο» και τις ανάγκες που δημιουργούνται. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 878 άτομα, γονείς ή εκπαιδευτικοί, παιδιών μέχρι 18 ετών. Οι απαντήσεις εστάλησαν ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση τους το σύστημα «Evasys».

Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι σε όλες τις χώρες περισσότερα από 70% των παιδιών έχουν πρόσβαση σε Smartphone ή και PC, ενώ περίπου 50% έχουν πρόσβαση σε Tablet. Την ίδια στιγμή η έρευνα δείχνει ότι το συνολικό δείγμα έχει ασαφή γνώση και έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.

Τα αποτελέσματα στα επιμέρους θέματα χαρακτηρίζονται ως εξής: Εξ όσων απάντησαν σε ποσοστό 85%, αντιμετωπίζουν ανεξαρτήτως χώρας, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικά οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σε ποσοστό 97%, ενώ οι Βέλγοι σε ποσοστό 76% εκφράζουν αμφιβολίες.

Εξ όσων απάντησαν, 88% γνωρίζουν τι σημαίνουν οι «όροι χρήσης», αλλά συνήθως διαβάζουν τις σχετικές οδηγίες τουλάχιστον όταν αφορούν «online banking», ενώ διαβάζουν λιγότερο τους  όρους που αναφέρονται στις υπηρεσίες cloud. Οι περισσότεροι δεν αναφέρθηκαν στο είδος της εταιρείας που χειρίζεται τα Προσωπικά τους Δεδομένα ή σε ποιά χώρα έγιναν οι σχετικές εργασίες. Τα 2/3 όσων απάντησαν ζητούν μια σχετική εξήγηση. Διαφοροποιείται με τον τρόπο αυτό η κατάσταση σχετικά με την έλλειψη σκέψης στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιλαμβάνονται όσοι απάντησαν, αφορούν στη «Διαδικτυακή Παρενόχληση» και στις «Επιχειρηματικές Δραστηριότητες». Επιφυλάξεις για θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών και σχετίζονται με εταιρίες, εξέφρασε το 50% όσων ερωτήθηκαν. Έγινε επίσης αναφορά στην αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε προσωπικά στοιχεία, μέσα από διαδικασίες ασφαλειών υγείας.

Σε όλα τα δημοφιλή θέματα το 34-67% όσων απάντησαν, δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες ή έτυχαν υποστήριξης. Κάθε ένας ανέφερε τουλάχιστον μία κατηγορία για την οποία υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η ασφάλεια των passwords, η διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων από ιδιωτικές εταιρίες, κρατικές υπηρεσίες, κρατικούς λειτουργούς ή ιδιώτες, η μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων από τη μια χώρα στην άλλη και γενικά ο τρόπος διασφάλισης της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από τους παραπάνω.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη γονέων, παππούδων/ γιαγιάδων και εκπαιδευτικών για ενημέρωση, επαγρύπνηση και σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων στο Διαδίκτυο.

Joachim Maack

Παρουσίαση ανάλυση αναγκών